Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Odpady

Dnes je sobota 31.7.2021

Poplatek za odpad

Poplatek za odpad pro rok 2021

Místní poplatek za komunální odpad platí:

 

a) fyzická osoba přihlášená v obci, 

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Ohlašovací povinnost

Poplatník přihlášený v obci nebo vlastník stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve které není hlášen trvalý pobyt  je povinen ohlásit na FORMULÁŘI správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

 

Ve lhůtě podle odst. 1 místní vyhlášky je poplatník povinen ohlásit na FORMULÁŘI správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 místní vyhlášky nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.

 

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 520 Kč a je tvořena:

a) z částky 0 Kč za kalendářní rok a

b) z částky 520 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

 

V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 31. října příslušného kalendářního roku. Lze jej uhradit v hotovosti nebo platební kartou na Městském úřadě Vysoké Mýto, ul. B. Smetany 92, v hlavní pokladně v provozní době úřadu, nebo převodem na účet obce č. 51236611/0100, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka. Variabilní symbol musí být uveden správně, aby platba mohla být správně identifikována a  poplatek řádně přiřazen k  plátci. Pokud budete poplatek za  odpady hradit převodem na účet obce za více osob (např. domácnost), je třeba předložit seznam osob, za které je poplatek odváděn na FORMULÁŘI, který obdržíte u správce poplatku, nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách města. Případné dotazy vám zodpoví pracovnice správy místních poplatků odboru finančního Městského úřadu Vysoké Mýto na telefonním čísle 465 466 131.

 

Vznikne-li poplatková povinnost po 30. dubnu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Osvobození

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

Od poplatku se dále osvobozují:

a) poplatník starší 75 let,

 

b) poplatník po dobu nepřetržitého pobytu v ústavech zdravotní nebo sociální péče umístěných mimo město Vysoké Mýto pokud je její nepřetržitý pobyt delší než šest měsíců, pokud není osvobozen podle odst. 1 tohoto článku,

 

c) poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody, pokud je jeho nepřetržitý výkon trestu delší než šest měsíců,

 

d) poplatník zdržující se mimo území České republiky v zahraničí po dobu pobytu v zahraničí, pokud je jeho nepřetržitý pobyt v zahraničí delší než deset měsíců,

 

e) poplatník narozený v příslušném kalendářním roce,

 

f) poplatník, který má ve městě pobyt a současně má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to od povinnosti platit poplatek dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky.

 

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2, písm. b), c) d) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

 

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů